İnsan Kaynakları

Beyaz Yaka

Mavi Yaka

Hazırlanıyor...

İnsan Kaynakları Politikaları

Hazırlanıyor...

KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇALARI SAN.TİC. A.Ş olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi, Türkiye  Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

www.fabio.com.tr internet sayfamız üzerinden;

➢ Ana sayfamızda bulunan insan kaynakları  sekmesi ile Genel İş Başvurusu ve Staj Başvurularınız için aldığımız kişisel verileriniz tarafımızca toplanmış olacak ve KVKK’da belirtilen;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olması,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için olması,

• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilmesi , ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇALARI SAN.TİC. A.Ş  olarak kişisel verilerinizi;

➢ İnsan kaynakları politikamızı ve iş süreçlerimizi yürütme,

➢ Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri

doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

➢ Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine

Getirme amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen;

• İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına

ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇALARI SAN.TİC. A.Ş’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇALARI SAN.TİC. A.Ş’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,

• Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması, dâhilinde işliyoruz.

Kişisel verileriniz;

➢ Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile sair gerçek veya tüzel kişilere,

➢ FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇALARI SAN.TİC. A.Ş’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışındaki  grup şirketlerimize ve iştiraklerimize,

➢ Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer

üçüncü kişilere,

➢ Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

➢ Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi

sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya

kuruluşlarına,

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,

tarafımızca aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini

veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde

zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya

kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize

bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik

posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar

aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak

sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de

belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır

ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa

için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının

maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız

hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup

başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇALARI SAN.TİC. A.Ş olarak sizden bazı

doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir. 

Kariyer.net İlanlarımız

Fabio Değerleri ve Fabiolu Olmak

Hazırlanıyor...

KVKK Başvuru Formu

FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇALARI SAN.TİC. A.Ş

BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

·         Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

·         Noter vasıtasıyla,

·         Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

·         Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak kvkkbasvuru@fabio.com.tr  e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 10. cadde No:6 Nilüfer 16280 BURSA / TÜRKİYE

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 10. cadde No:6 Nilüfer 16280 BURSA / TÜRKİYE

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

 fabio@hs01.kep.tr

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KVKK BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Başvurmak İstediğiniz Pozisyon1

(Çoklu seçim için CTRL tuşuna basılı tutarak, seçimlerinizi yapın)

CV ekleyiniz2

Lütfen PDF,DOC,DOCX formatında dosya ekleyiniz.

Kişisel Bilgileriniz3